آدرس: خیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی ، خیابان طوسی ،  رو به روی درمانگاه کوثر ، پلاک 42، واحد 2

تلفن:  66565027 21 98 +

66565028 21 98 +

نمابر: 66436903  21 98 +

پست الکترونیک: info@takvinteb.com